واحد سازمانی
نام کارمند :فاطمه نام خانوادگی:قلیزاده
سمت سازمانی :کارشناس آموزش فوریت های پزشکی شماره تماس :43237981