واحد سازمانی
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:عباس زاده
سمت سازمانی :کارشناس آموزش علوم آزمایشگاهی شماره تماس :43237982