واحد سازمانی
نام کارمند :فاطمه نام خانوادگی:قلیزاده
سمت سازمانی :کارشناس آموزش پرستاری شماره تماس :43237981