واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:مجدی
سمت سازمانی :معاون آموزشی شماره تماس :43237412