واحد سازمانی
نام کارمند :خلیل نام خانوادگی:ملکی
سمت سازمانی :مدیرگروه پرستاری شماره تماس :43237982